فرکانسهای خاطره در ماهواره یاهست ۱۱۹۵۸ عمودی LIVE EXTRA